รายงานการประเมินผลการบริหารโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดลำบัวลอย

ชื่อผู้วิจัย        นายอัครเดช  จันลา

สถานศึกษา   โรงเรียนวัดลำบัวลอย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  

ปีการศึกษา    
255
4

 

บทคัดย่อ

 

 รายงานการประเมินผลการบริหารโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ด้านการบริหารทั่วไป  

โรงเรียนวัดลำบัวลอย  อำเภอปากพลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
มีวัตถุประสงค์
  เพื่อรายงานการประเมินผล

การบริหารโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ด้านการบริหารทั่วไป  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 

อำเภอปากพลี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ในการศึกษาครั้งนี้   ประชากรผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้ประเมินผล

และให้ข้อมูล คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลำบัวลอย  อำเภอปากพลี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  โดยตัดผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูออก
เหลือ  จำนวน  7 
คน   คณะครูโรงเรียนวัดลำบัวลอย  อำเภอปากพลี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  จำนวน  6 
คน 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดลำบัวลอย 
อำเภอปากพลี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   จำนวน  50 คน    เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลศึกษาครั้งนี้
ใช้แบบสอบถาม

เป็นมาตรวัดประมาณค่า  5  ระดับ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย  (m)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

 

ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจทางการบริหารการศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนวัดลำบัวลอย  มีผลการประเมินความสำเร็จในภาพรวม

ของการบริหารทั่วไปในระดับ ดีเยี่ยม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์