การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น ชุด สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.6

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ผู้วิจัย       วันชาติ  วิประกษิต

ปีที่พิมพ์    2554

                                                                            บทคัดย่อ

                การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
มีวัตถุประสงค์               

1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  

2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น
ชุด สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
 

3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น
ชุด สนุกกับกรีฑา  กลุ่มสาระการเรียนรู้      สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1  ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)  เทศบาลนครตรัง 
จังหวัดตรัง  จำนวน
27  คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (
Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียนจากนักเรียนทั้งหมด
2  ห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่
 

1) เอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
4 ตัว เลือกจำนวน
30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามแนวการสร้างและหาคุณภาพแบบอิงเกณฑ์ 

3) แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน 
1
1  แผน 

 4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 จำนวน 20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
t-test (Dependent)  

ผลการวิจัยพบว่าเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.00/82.22   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย  เอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 472 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • javierdonnithorne0
  • nbrjutamas2545mo