การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น ชุด สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.6

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ผู้วิจัย       วันชาติ  วิประกษิต

ปีที่พิมพ์    2554

                                                                            บทคัดย่อ

                การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
มีวัตถุประสงค์               

1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  

2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น
ชุด สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
 

3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น
ชุด สนุกกับกรีฑา  กลุ่มสาระการเรียนรู้      สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1  ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)  เทศบาลนครตรัง 
จังหวัดตรัง  จำนวน
27  คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (
Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียนจากนักเรียนทั้งหมด
2  ห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่
 

1) เอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
4 ตัว เลือกจำนวน
30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามแนวการสร้างและหาคุณภาพแบบอิงเกณฑ์ 

3) แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน 
1
1  แผน 

 4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 จำนวน 20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
t-test (Dependent)  

ผลการวิจัยพบว่าเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.00/82.22   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย  เอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนทักษะการวิ่งระยะสั้น  ชุด 
สนุกกับกรีฑา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์