การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชื่องานวิจัย                            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

เรื่อง การอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                                      สายชล   สุวรรณดี

 

ปีที่วิจัย                                   2554

 

บทคัดย่อ

 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแผนที่
ในสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขามวิทยา
ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ให้ผ่านเกณฑ์สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขามวิทยา  ตำบลหนองขาม 
อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ        สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7   ขั้น

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนหนองขามวิทยา 
ตำบลหนองขาม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปีการศึกษา  2554  จำนวน  36  คน การวิจัยใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว (
One shot case study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้   7
ขั้น จำนวน    12  แผน  18   ชั่วโมง   2
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  เพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1.        

 การเรียนรู้แบบใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนหนองขามวิทยา ตำบลหนองขาม 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  ที่กำหนดไว้  คือ 
80/80

2.        

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้นอยู่ในระดับมาก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์