การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชื่องานวิจัย                            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

เรื่อง การอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                                      สายชล   สุวรรณดี

 

ปีที่วิจัย                                   2554

 

บทคัดย่อ

 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแผนที่
ในสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขามวิทยา
ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ให้ผ่านเกณฑ์สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขามวิทยา  ตำบลหนองขาม 
อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ        สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้
7   ขั้น

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนหนองขามวิทยา 
ตำบลหนองขาม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปีการศึกษา  2554  จำนวน  36  คน การวิจัยใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว (
One shot case study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้   7
ขั้น จำนวน    12  แผน  18   ชั่วโมง   2
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  เพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1.        

 การเรียนรู้แบบใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนหนองขามวิทยา ตำบลหนองขาม 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  ที่กำหนดไว้  คือ 
80/80

2.        

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้นอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์