asian4/13

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน ม. 4/13 แบ่งเป็น 10 กลุ่มๆละ 3-4 คน เลือกหัวข้อทำรายงาน บน
blog แล้ว เข้ามาแจ้ง link ที่นักเรียนสร้างไว้ ที่link แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ 2.8 แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สำคัญๆๆ

http://www.thaigoodview.com/node/142682Cool

สมาชิก

นายพลกฤต ไชยคำภา    เลขที่ 1

นายจิรายุส ปพัฒน์เมธิน เลขที่ 2

นายณัชนน สอดโคกสูง  เลขที่ 3

รูปภาพของ rsm50494

หัวข้อ 2.3 การสื่อสารของแต่ล่ะประเทศ 

ได้ส่งงาน http://www.thaigoodview.com/node/142678

สมาชิก

นายกฤษฎิ์    เกรียงเกษม  เลขที่ 13

นายกิตติภูมิ   ลมุลพจน์     เลขที่  14

นายปิยะณัฐ   พาหิระ       เลขที่  15 

รูปภาพของ rsm53593

ุี่ั้ั้หัวข้อ 2.10 ระบบเงินตรา ระบบการแกครอง และการแบ่งพื้นที่
ส่งงานไว้ ที่นี่

สมาชิก

1.นายธีรภัทร    พรหมพันใจ     เลขที่ 22

2.นายนฤดล     พรวนกระโทรก เลขที่ 23

3.นายนิพิฐพนธ์  รูปเกลี้ยง       เลขที่ 24

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13

<