รายงานการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูล  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3(5 ปี)  โรงเรียนเทศบาล 3  สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                                        

ผู้รายงาน              สุพิศ    สุรางค์กูล                                                                                                                           

ปีที่พิมพ์                2553

บทคัดย่อ

                          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูล  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์   สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (5 ปี)  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการประกอบการทัศนศึกษาเพื่อทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์  สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (5 ปี)  3) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (5 ปี)   ก่อนและหลังจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูล  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   เป็นเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (5 ปี)  โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์    ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์    และแบบประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย    สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาค้น  พบว่า               1.  แผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูล  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์   สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (5 ปี)  มีประสิทธิภาพ  85.79/83.85   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่กำหนดไว้    2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูล  มีทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (5 ปี)  มีค่าเท่ากับ  0.6250  คิดเป็นร้อยละ  62.50    3.  เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (5 ปี)  ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการบันทึกข้อมูล  มีทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์