เผยแพร่บทคัดย่อวิชาการของครูรัศมีจันทร์ หงส์โตสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากปาด สพป.อ.ต.เขต 2

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง  
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ 

               
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวิชา    ๑๔๑๐๑ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

                ปีที่ 

ชื่อผู้รายงาน 
นางรัศมีจันทร์   หงส์โตสวัสดิ์
  ครู  โรงเรียนบ้านปากปาด  อำเภอน้ำปาด

                จังหวัดอุตรดิตถ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 

ปีที่ศึกษา  ๒๕๕๔

 

                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ  ๑. 
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา 
  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  ๘๐/๘๐  ๒. 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา 
  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่   
๓. 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา 
  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้   ได้ทำการทดลองกับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่   
ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา 
๒๕๕๔  ของโรงเรียนบ้านปากปาด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต    จำนวน  ๑๓  คน 
เป็นประชากรทั้งหมด 
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดั้งนี้  ๑.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา 
  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ๒.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๓. 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา 
  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    

ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้

๑. 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา 
  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่     มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๕.๓๕/๘๗.๔๒ 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80

๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา  เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา 
  ๑๔๑๐๑

 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ  .01

๓.  ความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา 

เรื่องชนิดของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา 
  ๑๔๑๐๑  สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ โดยเฉลี่ยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 99 คน กำลังออนไลน์