ม.เกษตรฯ รับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือกรณีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. หนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ
2. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/ สำเนาประกาศนียบัตร หรือ
3. หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
4. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองผู้ปกครองประกอบ อาชีพเกษตรกรรม (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) หรือ
5. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติ บัตร/ สำเนาประกาศนียบัตร (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ
6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เยาวชนเอเอฟเอส (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ
7. หนังสือรับรองด้านคุณความดี หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
8. สำหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครอง ประกอบธุรกิจ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)


สำหรับคณะที่เปิดรับสมัครตามโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปี 2556 มีดังต่อไปนี้
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
-สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
-สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาเคมีประยุกต์
-สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเคมีประยุกต์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555 บันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/)
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/

 

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์