ม.รังสิตรับสมัครปริญญาตรี ภาคปลายแบบยื่นเกรดเฉลี่ย


มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 แบบยื่นเกรดเฉลี่ยผ่าน (GPA) (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)
เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2555
ขายใบสมัคร และรับสมัครที่ สำนักงานรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ห้อง 1-103 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ
ทุกสาขาวิชา เปิดเรียนวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2555


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในภาคเรียนที่ 2
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี    
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  
-สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม   
-สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน  รับ GPA. 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 คณะบัญชี
-สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการจัดการ
-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
-สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
-สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาภาษาจีน
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
-สาขาวิชาอิสลามศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
-สาขาวิชาการโฆษณา
-สาขาวิชาการภาพยนต์และวีดิทัศน์
-สาขาวิชาวารสารศาสตร์
-สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
-สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
-สาขาวิชามัลติมีเดีย 
คณะนิติศาสตร์
-สาขาวิชานิติศาสตร์
-สาขาวิชานิติศาสตร์ ระบบศึกษาทางInternet 
คณะเศรษฐศาสตร์
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
-สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
-ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
-ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
-ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
-ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
-ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ


วิธีการสมัคร
-ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2555
-สมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมาติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2555


เอกสารประกอบการรับสมัคร
-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2554) ผู้สมัครเรียนต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


 ติดต่อ สำนักงานรับนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510 E-mail: info@rsu.ac.th

 

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์