มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัคร ป.ตรีเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้


คุณสมบัติทั่วไป
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
โครงการที่เปิดรับและจำนวนรับ
-การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป 40 คน
-การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ตามโครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจำนวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน) 40 คน (ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนคาดการรับทั้งหมด)
-การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 10 คน (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 -อื่นๆ
-การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ ประกาศจำนวนรับเป็นรายปี
หมายเหตุ จำนวนการรับของแต่ละโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยโครงการทายาทร้านยา มีจำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่ง ดังรายละเอียดในเอกสารโครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์
ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ หากคณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 4 หรือจะสมัครเพียง 1 โครงการก็ได้
ในกรณีผู้สมัครมีคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 โครงการ จะพิจารณารับจากโครงการที่ผู้สมัครคนดังกล่าวได้ลำดับที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดลำดับฯ ถือเป็นเด็ดขาด


คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการของคณะเภสัชศาสตร์
1.โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ
2.โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ตามโครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ
-เป็นผู้สืบสันดาน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย) หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกร ชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง
-ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชาที่คณะวิชากำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
3.โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
-ให้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบคัดเลือก
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสาม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.5
-หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจำนวนรับเป็นกรณีพิเศษ
4.โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
-ให้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบคัดเลือก
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้แนบเอกสารประกอบ (ปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา)


การสมัครสอบคัดเลือก
โดยผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานการสมัครดังนี้
-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์และลงลายมือชื่อผู้สมัคร (ให้ผู้สมัครทำสำเนาไว้สำหรับเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)
-สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินทางธนาคาร ค่าสมัครสอบโครงการ 500 บาท (หลักฐานตัวจริงให้เก็บไว้สำหรับเข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม คณะเภสัชศาสตร์ ปท.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ


ขั้นตอนการสมัครคัดเลือก
-ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ www.pharm.buu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
-กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
-ชำระเงินค่าธรรมเนียม ได้ที่
1) ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ www.pharm.buu.ac.th หรือ
2) ธนาณัติ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
-ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินหรือธนาณัติค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
-ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินในเว็บไซต์ และขอแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

 

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์