ม.รามคำแหงรับสมัครบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 5/2 หลักสูตร 134 หน่วยกิต โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์


จำหน่ายใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 ห้อง 402 โทร. 0-2310-8237, 0-2310-2401-44
ค่าใบสมัครชุดละ 200 บาท ค่าสมัคร 500 บาท
สอบสัมภาษณ์และชำระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 1 ในวันสมัคร
เรียนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ในเวลาราชการ (13.00-17.00 น.)
กลุ่มที่ 2 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี นอกเวลาราชการ (17.30-21.30 น.)


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544
-สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
-ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
-ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา


หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนการศึกษา
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป
3. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ 3 ฉบับ
4. Transcipts ตัวจริง 1 ฉบับและสำเนา Transcripts 5 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 3 ฉบับ
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 3 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
9. กรณีใช้วุฒิ ม. 3 ต้องเพิ่มหนังสือรับรองคุณสมบัติและหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 5 ปี


ลักษณะพิเศษของโครงการ
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำการเรียนอย่างใกล้ชิด
-มีการฝึกปฏิบัติและวัดผลระหว่างเรียนแต่ละวิชา
-มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างวิชาการและสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์
-ลักษณะการสอนเป็นแบบมืออาชีพ ทำให้นักศึกษาเข้าใจง่าย ได้ผลเร็ว
-ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ
-นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียน 80 เปอร์เซ็นต์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.acctfin.ru.ac.th/

  ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์