รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                   การดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน  ปีการศึกษา 2553 ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ได้ดำเนินการประเมินโครงการตามแนวคิดของของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 25 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอนจำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยหาค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)             ผลการประเมิน 

           1. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

           2. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

           3. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

           4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน     

            5. ผลการประเมินด้านผลผลิต ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

             ข้อเสนอแนะ

             1. ผู้บริหาร ควรสนใจที่จะวิจัยเพื่อหารูปแบบ (Model) ในการพัฒนาด้านสภาวะแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

             2. ผู้บริหาร ควรสนใจที่จะวิจัยเพื่อหารูปแบบ (Model) ในการพัฒนาด้านปัจจัยเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศภายใน                                     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์