การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการ

ชื่อเรื่อง   :  การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถ                ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษร                ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 - 4 ปี)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร)                   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี                  THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED READINESS EXERCISES  ON                   USING FINE MOTOR ABILITY , ABILITY IN WRITING STROKE AND                  ALPHABET OF KINDERGARTEN I STUDENTS (3 – 4 YEARS) OF                  MUNICIPAL NURSERY SCHOOL 3 (PHROMRUAMMIT)   SINGBURI                   MUNICIPALITYผู้ศึกษา    :   นางสาวสร้อยกัญญา  โพธิสมภาพวงษ์ตำแหน่ง   :   ครู   วิทยฐานะชำนาญการสถานที่ทำงาน  :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี                                จังหวัดสิงห์บุรี

บทคัดย่อ

                         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 (3 - 4 ปี)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียน และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษร ของนักเรียน  ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 (3 - 4 ปี)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง     คือ นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 (3 -  4 ปี)     โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร)    เทศบาลเมืองสิงห์บุรี    ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 - 2     ปีการศึกษา 2554  จำนวน  1   ห้องเรียนมีนักเรียน จำนวน 22  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน 1 ห้อง ให้นักเรียนทำแบบฝึกเตรียมความพร้อม จำนวน  4 เล่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จำนวน 30  สัปดาห์ วันละ 20  นาที  รวม 194 ครั้ง   ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือน กุมภาพันธ์  2555                        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 - 4) ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จำนวน  4  เล่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย    แบบทดสอบความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษร และแบบสังเกตความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเตรียมความพร้อม           การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t - test   แบบจับคู่เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1    (3 - 4) ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร)  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี     ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น            ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกความพร้อม ผลการศึกษาพบว่า               1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 - 4) ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี   มีค่าเท่ากับ  80.39 / 80.02  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด2. ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียน สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.053. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรอยู่ในระดับดี

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 119 คน กำลังออนไลน์