การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการ

ชื่อเรื่อง   :  การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถ                ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษร                ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 - 4 ปี)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร)