ประเทศฟิลิปปินส์


ข้อมูลทั่วไปฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์
ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ
7,100 เกาะ
ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะบอร์เนียว และอยู่ทางใต้ของเกาะไต้หวัน
หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ห่างจากผืนแผ่นดินใหญ่ ของทวีปเอเซียประมาณ
970 กิโลเมตร 

หมู่เกาะต่าง ๆ
ของฟิลิปปินส์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
300,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะใหญ่ 11 เกาะ ซึ่งมีพื้นที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด เกาะต่าง ๆ
ได้มีการตั้งชื่อแล้วไม่ถึงครึ่งของจำนวนเกาะทั้งหมด มีคนอยู่อาศัยบนเกาะต่าง ๆ
เพียงประมาณ
900 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะลูซอน
อยู่ทางเหนือ และเกาะมินดาเนา ที่อยู่ทางใต้
 

เกาะต่าง ๆ
ของฟิลิปปินส์ ถ้าวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ จะมีความยาวประมาณ
1,850 กิโลเมตร ถ้าวัดจากทิศตะวันออก
ถึงทิศตะวันตก จะมีความยาวประมาณ
1,100 กิโลเมตร เกาะต่าง ๆ ของฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 3 หมู่คือ

หมู่เหนือ ประกอบด้วย สองเกาะใหญ่ ๆ คือ เกาะลูซอน (Luzon) และเกาะะมินโดโร (Mindoro)

 • หมู่กลาง
  เรียกว่า
  Visa yas ประกอบด้วยเกาะต่าง
  ๆ ประมาณ
  7,000 เกาะ
 • หมู่เกาะใต้
  ประกอบด้วย เกาะมินดาเนา (
  Mindanao) และ Sulu Archipa lago หมายถึง หมู่เกาะต่าง ๆ ประมาณ 400 เกาะ
  ซึ่งอยู่เรียงรายทางใต้ของเกาะมินดาเนา ไปจนถึงทางทิศตะวันตกของเกาะบอร์เนียว

เกาะต่าง ๆ
ของฟิลิปปินส์ ที่มีพื้นที่
1 ตารางไมล์
หรือมากกว่าเล็กน้อยมีอยู่ไม่ถึง
500 เกาะ ตลอดชายฝั่งทะเลมีอ่าวเล็ก อ่าวใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก
และเป็นแนวฝั่งที่ยาว กว่าแนวฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ มีร่องลึกมินดาเนา
ซึ่งเป็นทะเลที่มีความลึกมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คือ
มีความลึกมากกว่า
10,400 เมตร 

ภูเขาและเทือกเขา 
เทือกเขาบนหมู่เกาะฟิลิปปินส์
เป็นส่วนหนึ่งของเทือกภูเขาไฟ ที่ตั้งรายล้อมเป็นวงกลม ในมหาสมุทรแปซิฟิค
มีแม่น้ำและทะเลสาบ อยู่เป็นจำนวนมาก อยู่ระหว่างช่องเขา
ภูเขาที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส์คือ ภูเขาอาโป (
Apo) มีความสูงถึง 2,950 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บนเกาะมินดาเนา 

ฟิลิปปินส์มีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอีก
50 แห่ง และมีภูเขาหินปูนอยู่กระจัดกระจาย
ตามบริเวณเกาะต่าง ๆ และยิ่งไปกว่านั้น เกาะฟิลิปปินส์
ยังตั้งอยู่ในแนวแผ่นดินไหวของโลกอีกด้วย จึงเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นบ่อย ๆ
 

ที่ราบระหว่างเนินเขาต่าง
 
มีดินที่อุดมสมบูรณ์ดี
เพราะได้ปุ๋ยจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ เหมาะแก่การเพาะปลูก
 

แม่น้ำสำคัญ 
แม่น้ำในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่
มีขนาดเล็ก ๆ และสั้นคล้ายญี่ปุ่น และมีอยู่เป็นจำนวนมาก แม่น้ำใหญ่ ๆ
มีอยู่ไม่กี่สาย แม่น้ำสายใหญ่ ๆ บางสายใช้เป็นเส้นทางเดินเรือกลไฟ และเรืออื่น ๆ
แม่น้ำที่สำคัญของฟิลิปปินส์คือ

 • แม่น้ำคากายัน
  (
  Cagayan) อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียเหนือของเกาะลูซอน
  เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ มีความยาวประมาณ
  320 กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้
  ให้น้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ
  16,00 ตารางไมล์
 • แม่น้ำอักโน
  (
  Agno) เป็นแม่น้ำที่ไหลอยู่ตามบริเวณเทือกเขาตอนกลางของเกาะลูซอน
 • แม่น้ำปามปันกา
  (
  Pampanga) เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
  ทางภาคเหนือ และภาคกลางของเกาะลูซอน แล้ไปออกทะเลทางเหนือสุดของอ่าวมนิลา
 • แม่น้ำปาสิก
  (
  Pasig) แม่น้ำนี้มีความสำคัญเนื่องจากบนปากแม่น้ำสายนี้
  เป็นที่ตั้งของกรุงมนิลา ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า
  และเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ เป็นทางระบายน้ำของทะเลสาบน้ำจืด
  ลากูนา เดอ เบย์ (
  Laguna de
  bay)
  นอกจากนั้นยังเป็นเส้นทางการค้าของเรือกลไฟที่ขนส่งสินค้าระหว่าง
  กรุงมนิลา กับบริเวณที่อุดมสมบูรณ์บนฝั่งทะเลสาบ
 • แม่น้ำมินดาเนา
  เป็นแม่น้ำสำคัญบนเกาะมินดาเนา

ประชากร 

ชาวเกาะฟิลิปปินส์
ปัจจุบันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายพวกมองโกล ผสมผสาน มีผิวสีน้ำตาล
แต่บางพวกก็มีผิวค่อนข้างขาว การที่ชาวฟิลิปปินส์มีลักษณะที่แตกต่างกันนี้เป็นผล
สืบเนื่องมาจากความซับซ้อนของเผ่าพันธุ์ อันเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างเชื้อชาติต่าง ๆ คือ

 • ชน