การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและ การเขียนสะกดคำ สระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะ

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง การอ่านและ     

           การเขียนสะกดคำ  สระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

           โรงเรียนบ้านกล้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ผู้รายงาน         นายประสิทธิ์  ผิวหอม

ปีที่รายงาน      2553

 

 

บทคัดย่อ

                          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)
พัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกดของโรงเรียนบ้านกล้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/ 80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านกล้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 จำนวน 22
  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 คือ  1) 
ชุดแบบฝึกทักษะ  การอ่านและการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
จำนวน 5 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
เป็นแบบปรนัย ชนิด 3
ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)

 

ผลการวิจัยพบว่า

1.ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โรงเรียนบ้านกล้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.93/ 88.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/ 80

   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด โรงเรียนบ้านกล้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
หลังเรียนมีคะแนน  เฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 

   3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดโดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โรงเรียนบ้านกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
  พบว่าในภาพรวมนักเรียนมี  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

                   สรุปได้ว่า  ชุดแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การอ่านและ การเขียนสะกดคำ  สระเปลี่ยนรูปและลดรูปเมื่อมีตัวสะกด  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์