การพัฒนารูปแบบการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย

นางวัลลดา  ตินอาสา

ปี 2554 บทคัดย่อ                    การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย มีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ, ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ, ขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบ และขั้นตอนการประเมินผลรูปแบบ โดยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของรูปแบบบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  บบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของรูปแบบบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และแบบบันทึกการใช้รูปแบบบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
               ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการขอความร่วมมือจากชุมชน ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ด้านการให้ความช่วยเหลือชุมชนหรือ บริการชุมชน และขั้นตอนการดำเนินงานตามรูปแบบ 4 ขั้นตอน ได้แก่  การกำหนด นโยบาย แผนงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน  การกำหนด หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน
การดำเนินการตามนโยบาย แผนงานที่กำหนด และการประเมินนโยบาย แผนงาน
โครงการ
                   รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบไปใช้ ในการปฏิบัติจริง และมีประโยชน์ในการดำเนินการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบที่สร้างขึ้น พบว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยความเห็นมากกว่า 3.51 ทุกข้อ ผู้บริหาร พนักงานครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ต่างเห็นว่ารูปแบบมีประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินงานจัดหาทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนจากชุมชน  ชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงเรียน และความร่วมมือในการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน                      

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์