เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพลังงานแสงประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ4MAT ชั้นป.4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผู้ศึกษา นางทิวา  วีระ 
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
พ.ศ. 2554

 บทคัดย่อ                การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70                  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4  ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test)  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน  32  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เริ่มตั้งแต่  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2554   วันที่ 8  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ถึง วันที่ 6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555   รวมเวลา 18 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน (Pre-test)  และหลังเรียน (Post-test)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t - test (Dependent Samples)               ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้                1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ   89.42/89.21  เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่กำหนดไว้                2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6900   มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ  69.00                  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4  คะแนนทดสอบหลังเรียน (Post - test)  เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (Pre - test)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับดีมากที่สุด  โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.82  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42  เนื้อหาสร้างองค์ความรู้ เรื่อง พลังงาน และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  เท่ากับ  4.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63  คำนำ คำชี้แจง ชัดเจน                โดยสรุป  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานแสง  ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ช่วยให้นักเรียนมี              การพัฒนาทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นจึงขอเสนอให้ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใช้เป็นสื่อหรือนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีโอกาสฝึก เป็นประจำจะช่วยส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี                  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์