รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ระบบจำนวนจริง

ชื่อผลงานทางวิชาการ      รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  ระบบจำนวนจริง             ชื่อผู้ศึกษา    นางสาวสมรักษ์ โสขุมา  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                                                                                         ปีการศึกษา                      2554--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ระบบจำนวนจริง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง ระบบจำนวนจริง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน  43   คน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  โดยวิธีจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

1)      แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                    

 2)     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  และ 

3) แบบสอบถาม   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การหาประสิทธิภาพ  E1 /E2   ความถี่ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที   (t-test  Dependent Samples) ผลการศึกษา  พบว่า  1)  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  มีค่าประสิทธิภาพ 84.29/85.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้2)  หลังการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง สูงกว่า ก่อนการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .053)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์