รายงานผลการใช้หนังสือนิทานชุดสุขบัญญัติ 10 ประการ เพื่อพัฒนาสุขนิสัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ ชื่อหัวข้อการศึกษา : ผลการใช้หนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ชื่อผู้ศึกษา : นางสมจิตร อ้นเจ๊กกลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา : 2553 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติ  10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน    ร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สุขบัญญัติ 10 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุขบัญญัติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สุขบัญญัติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา  ปที่ 1 จำนวน 12 แผน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 10 ข้อ หลังจากนั้น ผู้ศึกษานำผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบว่า1. หนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 10 เล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 และมีประสิทธิภาพรวม เท่ากับ 83.25/81.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80                               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 16.31 คิดเป็นร้อยละ 81.56 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่โรงเรียนกำหนด                   3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (m = 2.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพอใจในระดับมากที่สุดได้แก่ และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น (m = 3.00) สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ (m = 3.00) ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อวิชาสุขศึกษามีน้อยลง (m = 3.00) นักเรียนชอบเรียนจากหนังสือนิทาน ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ (m = 2.79) และทำให้มีความรู้สึกอยากเรียนและกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น (m = 2.79)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์