ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์

มูลนิธิ คุณแม่ จินตนา ธนงลงกรณ์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั่วถึงและเกิดความยุติธรรมแก่ผู้รับทุนการศึกษา จึงได้จัดให้มีการสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
-ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นปวช. ปีที่ 1 ถึงชั้นปวช. ปีที่ 3 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 10  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 1 ถึงชั้นปวส. ปีที่ 2 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 20  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นอุดมศึกษา ปีที่ 4 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
 
เกณฑ์การผ่านสอบ จะคัดเลือผู้รับทุนจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกและคะแนนเกิน 60% ในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้นไม่ผ่านตามเกณฑ์หรือดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะมีการลดหรืองดจำนวนทุนของระดับชั้นนั้นๆ
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย มีฐานะยากจน (รายได้ของผู้ปกครองทั้งหมดต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท) ความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและไม่เคยต้องโทษทางวินัย ผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 75% หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
 
เอกสารประกอบการขอรับทุน ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วติดใบสมัคร หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ามีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใบแสดงผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
การสมัครขอรับทุน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555
 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 5 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน วันที่ 13 ตุลาคม 2555
ประกาศผลสอบ วันที่ 26 ตุลาคม 2555
 
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-4229429 หรือติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด และบริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
 
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 452 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • goouo147369