ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์

มูลนิธิ คุณแม่ จินตนา ธนงลงกรณ์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั่วถึงและเกิดความยุติธรรมแก่ผู้รับทุนการศึกษา จึงได้จัดให้มีการสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
-ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 15  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นปวช. ปีที่ 1 ถึงชั้นปวช. ปีที่ 3 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 10  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 1 ถึงชั้นปวส. ปีที่ 2 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
-ทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 20  ทุน สำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นอุดมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นอุดมศึกษา ปีที่ 4 โดยให้ระดับชั้นละ 5 ทุน
 
เกณฑ์การผ่านสอบ จะคัดเลือผู้รับทุนจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกและคะแนนเกิน 60% ในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้นไม่ผ่านตามเกณฑ์หรือดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะมีการลดหรืองดจำนวนทุนของระดับชั้นนั้นๆ
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย มีฐานะยากจน (รายได้ของผู้ปกครองทั้งหมดต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท) ความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและไม่เคยต้องโทษทางวินัย ผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 75% หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
 
เอกสารประกอบการขอรับทุน ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วติดใบสมัคร หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ามีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใบแสดงผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
การสมัครขอรับทุน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555
 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 5 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน วันที่ 13 ตุลาคม 2555
ประกาศผลสอบ วันที่ 26 ตุลาคม 2555
 
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-4229429 หรือติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด และบริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 
 
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์