ผลการจัดกิจกรรมการใช้นิทานคำกลอนประกอบแผ่นภาพเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม

เรื่องที่ศึกษา :   ผลการจัดกิจกรรมการใช้นิทานคำกลอนประกอบแผ่นภาพเพื่อพัฒนา

   พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  

   โรงเรียนวัดดุสิตาราม  สำนักงานเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

ผู้ศึกษา        :    มัลลิกา  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

ปีที่ศึกษา     :     2554


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย     ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการใช้นิทานคำกลอนประกอบแผ่นภาพ
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  (
2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับจากการใช้นิทานคำกลอนประกอบแผ่นภาพตลอดการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดดุสิตาราม สำนักงานเขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น
30 คน
เด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดกิจกรรมการใช้นิทานคำกลอนประกอบแผ่นภาพ
เป็นเวลา
10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ    4 วัน
วันละ
30 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 40 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดกิจกรรมการใช้นิทานคำกลอนประกอบแผ่นภาพ
และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าเฉลี่ย( ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(
S.D.)และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
t – test for Dependent Samples

ผลการศึกษา พบว่า 
1. พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการใช้นิทาน
คำกลอนประกอบ แผ่นภาพสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการใช้นิทานคำกลอนประกอบแผ่นภาพ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ
0.01 
2. พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอด  ช่วงเวลาจัดกิจกรรม 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์