ผลการใช้ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่องศึกษา      ผลการใช้ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์บายศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา           นางเทียมจันทร์  กลิ่นบุหงา

สังกัดสถานศึกษา   โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่ศึกษา              2554

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์บายศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 เพื่อศึกษาพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานประดิษฐ์บายศรี
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์บายศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์บายศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 จำนวน
5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ งานประดิษฐ์บายศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน
7 แผน      22 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงานประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จำนวน 30
ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.75 มีค่าอำนาจจำแนก  (r) อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.43 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์บายศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน   10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.60 การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(
s) ค่าร้อยละและค่าร้อยละความก้าวหน้า
ผลการศึกษาพบว่า

ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์บายศรี มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)
เท่ากับ 83.92/81.79 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
80/80
ผลพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.
01 มีค่าเฉลี่ย (µ) หลังเรียนเท่ากับ 16.45
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
s)
หลังเรียน เท่ากับ
1.35
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์บายศรี
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (
µ) เท่ากับ 4.76 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(
s) เท่ากับ 0.54

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์