การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียPowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                       กิตติกรรมประกาศ            งานวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  เรื่องการใช้งานโปรแกรม Ms-Power Point 2007ฉบับนี้  สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่ง จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพงกอก นายสำราญ  ทองมนต์ ที่คอยผลักดันให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในการทำงานตลอดจนช่วยตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วง นางกาญจนา  คำเพราะ ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ให้คำปรึกษาด้านตรวจสอบเครื่องมือ และปรับปรุงเครื่องมือ นางสาวฐิตินันท์  แวงคำ ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนบ้านกันตรวจ  ให้คำปรึกษาแนะนำในการสร้างเครื่องมือ  ตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจสอบรูปแบบรายงาน  เอื้อเฟื้อเอกสารประกอบการจัดทำรายงาน นายธนกฤษ  เดชนาเกร็ด  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียให้คำแนะนำและช่วยในการตรวจสอบเครื่องมือ นายนพพร พนานุสรณ์ ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ที่คอยให้คำแนะนำในการทำสื่อ นวัตกรรม ตรวจสอบสื่อ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น  และทุก ๆ ท่าน ที่ไม่ได้เอ่ย ณ ที่นี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บุคคลทุก ๆท่านเป็นอย่างยิ่ง           ขอขอบคุณกำลังใจจาก ครอบครัว ญาติมิตร พี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านโพงกอกทุกคน ที่เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ และทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา           คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีในการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้  ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องแสดงกตัญญูกตเวทิตา  แด่พระคุณบิดา  มารดา  ทั้งครู  อาจารย์  และผู้มีพระคุณทุกท่าน                                                                                      นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล                            

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft    

                     PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                     ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนบ้านโพงกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                     ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ผู้วิจัย              นางพรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล   ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2     ปีที่วิจัย              2554บทคัดย่อ                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพงกอก ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพงกอก 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพงกอก และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพงกอก กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพงกอก จำนวน 13 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้จากบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.23  ถึง 0.73  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.39  ถึง 0.62  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.83 แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อมัลติมีเดีย  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  จำนวน 15  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล  คือ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ และค่าสถิติ t-test         

 ผลการวิจัยพบว่า                       1.  บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ  84.81/82.31    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้               2.  บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6392  แสดงให้เห็นว่า บทเรียนบนเครือข่ายนี้ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.92               3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพงกอก จังหวัดศรีสะเกษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 สูงกว่าก่อนเรียน เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้  t-test นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05               4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6  โดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่  4.79  มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  แสดงว่าบทสรุปเนื้อหาท้ายบททำให้นักเรียนเข้าใจได้ดีขึ้น  ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ            การวิจัยในครั้งนี้ทำให้ได้บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้สอนให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย               

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์