บทคัดย่อ นางอุไร หมายจันทร์

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะและ

หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด เอกลักษณ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อผู้วิจัย
นางอุไร
หมายจันทร์

สังกัด
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์
เขต ๓

ปีการศึกษา
๒๕๕๒

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
คือ ๑
)
เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่าน

ชุด
เอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
๘๐
/๘๐
)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด
เอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
และ ๓
)
เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด
เอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์
เขต ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๒ จำนวน ๑๙ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive
Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ ๑
)
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
จำนวน ๙ เล่ม

)
หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด เอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จำนวน ๙ เรื่อง

)
แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน ๒๗ แผน ๔
)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑ ฉบับ จำนวน ๒๕ ข้อ และ ๕
)
แบบวัดเจตคติของนักเรียน
๑ ฉบับ จำนวน ๒๐ ข้อ

วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น
๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑
ขั้นการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบการศึกษา
ขั้นที่ ๒
ขั้นการคัดเลือกกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นที่ ๓
ขั้นการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ขั้นที่ ๔ ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งเป็น ๓ ขั้นย่อย คือ ๑
)
การทดสอบก่อนเรียน
)
การจัดการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่าน
)
การทดสอบหลังเรียนและการวัดเจตคติ
และขั้นที่ ๕ ขั้นการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า

.
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด เอกลักษณ์ ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น
มีค่าเท่ากับ ๘๓
.๐๘/๘๒.๗๔

.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด
ของนักเรียน
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด
เอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.๐๕

.
เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด เอกลักษณ์ ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์