รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

 

การดำเนินการพัฒนาชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการเรียนโดยใช้ชุดการสอน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนโดยใช้ชุดการสอน
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1 โรงเรียนวัดมหาบุศย์
(พิทักษ์ถาวรคุณ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จำนวน
25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 10 ชุด 2)
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน จำนวน
12 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่
6

ซึ่งผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย
(

) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (p) และทดสอบสมมติฐานในการศึกษาด้วยสถิติ t-test

ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 82.89/87.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน
ก่อนและหลังจากใช้ชุดการสอนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.7644
หมายถึง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
หลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน
ร้อยละ 76.44 นอกจากนี้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์