สมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

          คณะอนุกรรมการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชีพครู ที่มีมาตรฐานความรู้ไม่ตรงตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
          คุณสมบัติของผู้ขอรับการทดสอบ
          1.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          2.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
          3.ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
          หลักฐานการขอทดสอบ
          1.สำเนาทะเบียนบ้าน
          2.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          3.สำเนาปริญญาบัตร
          4.ใบแสดงผลการศึกษาหรือใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
          5.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          การสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครทดสอบความรู้วิชาชีพครู สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ 13 มีนาคม 2551 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ http://prof.ksp.or.th หัวข้อ “สมัครทดสอบความรู้วิชาชีพครู”
          สถานที่ทดสอบ
          ภาคกลาง  จังหวัดกรุงเทพฯ
          ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี
          ภาคใต้   จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          การประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ จะประกาศให้ทราบทาง www.ksp.or.th หรือ http://prof.ksp.or.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2551

          ข้อมูลจาก www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์