การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกระสัง อำเภอชุมพลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน :     นายวัฒนา    สุดชารี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง
ปีที่ประเมิน :       2554

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนบ้านกระสัง  อำเภอชุมพลบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 2
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านกระสัง
ทั้ง
4 ด้าน คือ ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า          ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  และเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น
74
คน                         ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร
1 คน ครู 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน
7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 25 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 36
 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม  จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการประเมิน  ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
 อยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการประเมินด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก   ผลการประเมินด้านกระบวนการ
อยู่ในระดับมากที่สุด   ผลการประเมินด้านผลผลิต
  อยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการประเมินผลกระทบ บ้าน วัด และโรงเรียน ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
มีความคิดเห็นต่อ ด้านผลกระทบ โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกระสัง  
อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นผลกระทบในด้านบวก 
คือมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน
ด้านที่มีผลกระทบสูงสุด คือ  
ผลกระทบต่อโรงเรียน  รองลงไปคือผลกระทบต่อผู้ปกครอง  ชุมชน บ้าน 
 และที่มีผลกระทบต่ำสุด คือ
ผลกระทบต่อวัด   ครูและบุคลากร 
นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์