แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

การรายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาร้อยละ 80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                        กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 เล่ม 2) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน             3) แบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ของจารุวรรณ  ยองจา และของสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ที่ได้ปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยใช้ค่าร้อยละ                        ผลการศึกษาพบว่า                        1. แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  มีค่าเฉลี่ยระหว่างเรียนและหลังเรียน 83.09 / 81.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80                        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  นักเรียน                มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 85.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 แสดงว่าแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  เป็นสื่อที่สนับสนุนและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถจัดประสบการณ์ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน  และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                        3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์