แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

การรายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาร้อยละ 80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                        กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 เล่ม 2) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน             3) แบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ของจารุวรรณ  ยองจา และของสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ที่ได้ปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยใช้ค่าร้อยละ                        ผลการศึกษาพบว่า                        1. แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  มีค่าเฉลี่ยระหว่างเรียนและหลังเรียน 83.09 / 81.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80                        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  นักเรียน                มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 85.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 แสดงว่าแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  เป็นสื่อที่สนับสนุนและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถจัดประสบการณ์ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน  และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                        3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 150 คน กำลังออนไลน์