การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านโนนม่วง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง                                 การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านโนนม่วง   

                                อำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ศึกษา 
                               
นายวินัย   อริยะเดช

หน่วยงาน             โรงเรียนบ้านโนนม่วง  อำเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์                2554

 

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาค้นคว้าการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
 
อำเภอ
พิมาย 
 
จังหวัดนครราชสีมา มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งเป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและสนองตอบต่อการค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย  4 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกตผล
(Observation)และการสะท้อนผล (Reflection) มีกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า
จำนวน
4 คน ผู้ให้ข้อมูล 43 คน ประกอบด้วย
วิทยากร จำนวน
1 คน และนักเรียน จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
จำนวน
1 ฉบับ แบบประเมิน จำนวน 3 ฉบับ การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation Technique) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
 
อำเภอ
พิมาย 
 
จังหวัดนครราชสีมาในวงรอบที่ 1 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการนิเทศ พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับนักเรียนได้ทั้ง

5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นคิดและเลือกปัญหาที่จะศึกษา
2. ขั้นวางแผนในการทำโครงงาน 3. ขั้นลงมือทำโครงงาน
4. ขั้นการเขียนรายงาน 5. ขั้นการนำเสนอผลงาน แต่ยังคงประสบปัญหาในขั้นตอนการจัดทำโครงงานขั้นตอนที่
4 คือ ขั้นการเขียนรายงาน จึงได้พัฒนาครูที่ยังมีปัญหาอีกในวงรอบที่
2 โดย ใช้กลยุทธ์การนิเทศ กิจกรรมให้คำแนะนำ ประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า
ผลการศึกษาพบว่า ครูกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในขั้นตอนที่

4 คือ การเขียนรายงาน สามารถจัดกิจกรรมแบบโครงงานให้กับนักเรียนได้ดีทั้ง
4 คน

                โดยสรุป
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
 
อำเภอ
พิมาย 
 
จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ
ซึ่งดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ สำเร็จตามความมุ่งหมายของการพัฒนา ทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรม
แบบโครงงาน ตามขั้นตอนการจัดทำโครงงาน
5 ขั้นตอน ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและปฏิบัติกิจกรรมอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง และสามารถนำไป บูรณาการเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และส่งผลให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ
ดังนั้นผู้บริหาร ครูผู้สอน สมควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์