การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ว15101) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รูปภาพของ wilawan_ch

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและความดัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ผู้ศึกษาค้นคว้า         นางสาววิลาวัลย์  เจริญตาสถานที่                     โรงเรียนบ้านคึมยาว   อำเภอเลิงนกทา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  2ปีที่ศึกษา                   ปีการศึกษา   2553  บทคัดย่อ                            การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและความดัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล จากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและความดัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและความดัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและความดัน     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา  2553   โรงเรียนบ้านคึมยาว  อำเภอเลิงนกทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต  2  จำนวน  10  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วย  (1) ชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและความดัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   จำนวน  7  ชุด  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) เรื่อง แรงและความดัน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย ( P ) ระหว่าง  0.60  ถึง 0.80   ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่  0.21  ถึง   0.76  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.87   และ (3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมเรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)         และการทดสอบค่าที (t –test)                       

ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า

1.     ชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและความดัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีประสิทธิภาพ  82.75  / 85.00   สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   80 / 802.     ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  มีค่าเท่ากับ  0.7285  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ  72.85  3.     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรื่อง แรงและความดัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว15101) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (t = 16.58**                      4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ว15101)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   (X= 4.55 , S.D. =  0.49 )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์