เผยแพร่ผลงาน

รูปภาพของ dondee2

ชื่อเรื่อง                                :  รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ            

                                                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนแม่แตง  อำเภอแม่แตง 

                                                 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รายงาน                                 นายเฉลิมพล   ดอนดี

 

บทคัดย่อ

 

รายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนแม่แตง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา        พฤติกรรมการบริหารเพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนขอผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับโรงเรียน  และระดับชาติ ในปีการศึกษา  2552  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา  2553 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษา เกี่ยวกับ  
การจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่แตง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต
34   ปีการศึกษา 2553  โดยการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนแม่แตงขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการครูโรงเรียนแม่แตง
60  คน นักเรียน 300 คน
ผู้ปกครองนักเรียน
300  คน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
15 คน
เครื่องมือในการศึกษาคือแบบประเมินและแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของผลก่อนการดำเนินโครงการ
กับผลหลังการดำเนินโครงการด้วยค่าร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารเพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า 
หลังดำเนินโครงการ ผู้บริหารมีพฤติกรรม
ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพิ่มขึ้นจากก่อนการดำเนินโครงการคิดเป็น ร้อยละ 36.16 โดยภาพรวมแล้วพฤติส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้บริหาร อยู่ในระดับดีมาก
คือ
จำนวนครูของโรงเรียน ร้อยละ 81.18 ยอมรับว่าผู้บริหารมีพฤติกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีปริมาณค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเทียบกับก่อนการดำเนินโครงการเท่ากับ
1.81

2.ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่าหลังดำเนินโครงการครูมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนการดำเนินโครงการ คิดเป็น ร้อยละ 24.67  โดยภาพรวมแล้วพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครู อยู่ในระดับดี คือ บุคลากรหลักในโรงเรียนร้อยละ 73.14 ยอมรับว่าครูมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีปริมาณค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการดำเนินโครงการเท่ากับ
1.23

3.ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนขอผู้เรียนพบว่าหลังดำเนินโครงการนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนที่เพิ่มขึ้นจากก่อนการดำเนินโครงการ คิดเป็น ร้อยละ 26.14  โดยภาพรวมแล้วพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนขอผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก คือ มีค่าร้อยละ 80.53   และมีปริมาณค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเทียบกับก่อนการดำเนินโครงการเท่ากับ
1.27

        4.
 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน  และระดับชาติ ในปีการศึกษา  2552 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา  2553 ก่อนและหลังดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
มีดังนี้

4.1
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
ในปีการศึกษา 
2552
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา  2553 หลังดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
พบว่าโดยภาพรวมแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน อยู่ในระดับ     ปานกลาง  คือ
มีค่าร้อย
ละ 68.80   และมีปริมาณค่าสูงขึ้นเทียบกับก่อนการดำเนินโครงการร้อยละ6.83

                                4.2
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(
0-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา  2552 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา  2553 หลังดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(
0-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3
พบว่าโดยภาพรวมแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อยู่ในระดับ 
ปรับปรุง 
คือ มีค่าร้อย
ละ 39.73   และมีปริมาณค่าสูงขึ้นเทียบกับก่อนการดำเนินโครงการร้อยละ4.50

                                4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (0-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา  2552 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 
2553 หลังดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(
0-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6
พบว่าโดยภาพรวมแล้วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อยู่ในระดับ 
ปรับปรุง 
คือ มีค่าร้อย
ละ 36.86   และมีปริมาณค่าสูงขึ้นเทียบกับก่อนการดำเนินโครงการร้อยละ1.64

5.
ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ของนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแม่แตงที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่แตงพบว่าหลังการดำเนินโครงการความพึงพอใจของนักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่แตงเพิ่มขึ้น
ก่อนการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.65  โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในในระดับดีมาก คือ มีค่าร้อยละ 86.68 และมีปริมาณค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเทียบกับก่อนการดำเนินโครงการเท่ากับ
1.60

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์