รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชื่อผู้วิจัย    นายประพจน์  ผกานนท์ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านยางกระจับ

ปีที่ทำการวิจัย    2555

บทคัดย่อ

    ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80(2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนบ้านยางกระจับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  2  จำนวน  18  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  (1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีจำนวน  9  เล่ม  คือ  เล่มที่  1  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  คำในมาตราแม่ ก กา  เล่มที่  2  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  คำในมาตราแม่กก  เล่มที่  3  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  คำในมาตราแม่กด  เล่มที่  4  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  คำในมาตราแม่กบ  เล่มที่  5  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  คำในมาตราแม่กง  เล่มที่  6  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  คำในมาตราแม่กน  เล่มที่  7  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  คำในมาตราแม่กม  เล่มที่  8  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  คำในมาตราแม่เกย  เล่มที่  9  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  คำในมาตราแม่เกอว  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  9  เรื่อง  รวมทั้งสิ้น  24  แผน  และ  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน  ทั้ง  9  เรื่อง  จำนวน  30  ข้อ  เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test)

    ผลการวิจัยพบว่า  (1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีค่า  ประสิทธิภาพ  88.50/87.56  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  80/80  (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์