บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

ชื่อเรื่อง        บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง  การสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน จังหวัดศรีสะเกษ   
ชื่อผู้วิจัย      อัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุลปีที่พิมพ์     2554 บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน  บ้านสำโรงพลัน ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ โดยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ชนิด  ได้แก่  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมScratch ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลันจำนวน 12 เรื่อง 2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch จำนวน 20  ข้อ  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการวิจัยด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t – test ) 

 ผลการวิจัยพบว่า 
           1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน เป็นสื่อ          การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.14/82.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ  80/80                  

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านสำโรงพลัน มีค่าเท่ากับ  0.6351 หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  63.51               

3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านสำโรงพลัน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์