เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง  ชีวิตสัตว์ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ผู้รายงาน        นางสาววรรณรัตน์  ศรีผง  ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

                           โรงเรียนวัดศรัทธาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต
2 

ปีที่รายงาน     :  2555

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 
ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 
ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนวัดศรัทธาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต
2  จำนวน 3
คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
มีดังนี้  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5  จำนวน 18 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 
ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ 
t-test

ผลการศึกษา  พบว่า

1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 
ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่
มีประสิทธิภาพ  87.33/84.44

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 
ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

                3. 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 
ชีวิตสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์