พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง 
ระบบจำนวนเต็ม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (
CIPPA Model) 

ผู้ศึกษา    นางอภิณห์พร   เลิศฐิตินันท์ 
ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 2

ปีที่ศึกษา   2554

บทคัดย่อ

      การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75/75 (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  (CIPPA Model) (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง
ระบบจำนวนเต็ม 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  (
CIPPA  Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ  ในภาคเรียนที่ 
1  ปีการศึกษา  2554 
จำนวน  22  คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
(
Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (
CIPPA  Model) 
รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
21101 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  เรื่อง 
ระบบจำนวนเต็ม จำนวน
22 แผน   บทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  จำนวน  6  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม จำนวน  1  ฉบับ  
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA
Model)  จำนวน  1  ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
(
)  ค่า  IOC  ค่าความยากง่าย
(
P) ค่าอำนาจจำแนก (r)  ค่าความเชื่อมั่น

(
Reliability) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
คะแนนพัฒนาการ (D) และ t - test

                 ผลการศึกษาพบว่า
 

1.   บทเรียนสำเร็จรูป 
รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม 
มีประสิทธิภาพ (E1/E2
เท่ากับ 
79.09/75.45    

2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.
01  

3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA
Model) 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับ
มากที่สุด  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์