มจธ. รับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

คณะที่เปิดรับ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันวิทยการหุ่นยนต์ภาคสนาม บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ขั้นตอนการสมัคร

-สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/doctoral/

-กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและพิมพ์ใบสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ 

หลักฐานการสมัคร 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท 

1. ใบสมัครติดรูปถ่าย 1 รูป

2.  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิปวส. หรืออนุปริญญาแล้วมาศึกษาต่อระดับปริญญาได้วุฒิปริญญาตรี ต้องนำสำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับ ปริญญา ไปให้ พิจารณาด้วย 

3. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป สำหรับติดใบสมัคร

4. หนังสือรับรอง (บศ.2 จำนวน  2 ฉบับ โดย 2 ผู้รับรอง)

5. สำเนาใบเสร็จ ค่าสมัคร 1 ฉบับ

6. ซองเปล่า 1 ซอง จ่าหน้าซองถึงผู้สมัคร (สำหรับรับผลกำรทดสอบภาษาอังกฤษ) 

หมายเหตุ  ผู้รับรองจะเป็นนายจ้างหรืออาจารย์ผู้สอนในสถาบันระดับอุดมศึกษา สำหรับผู้สมัครคณะศิลปศาสตร์ ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (G.2) จำนวน 2 ฉบับ แทน บศ.2

หลักฐานเพิ่มเติม 

1. บศ.3 สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2. บศ.4 สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 3. บศ.5 สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4. G.1 และ G.2 สำหรับผู้สมัคร คณะศิลปศาสตร์

5. สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีแบบฟอร์มยืนยันการศึกษาต่อเต็มเวลา และใบสมัครขอทุน (ถ้าประสงค์จะขอทุน) 

รับสมัครครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555

ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ ส่วนคัดเลือกนักศึกษา มจธ. ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้นที่ 1 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน วันที่ 25 ธันวาคม 2555

สอบข้อเขียน วันที่ 6 มกราคม 2555 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2556

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24-25 มกราคม 2556

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

 

 ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์