มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับโควตาปริญญาตรี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศเกณฑ์การสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกคณะ/วิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

เกณฑ์โควตาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัคร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทุกคณะ/วิทยาลัย (ตามเกณฑ์ สกอ.) จะต้องมีคุณสมบัติทางวิชาการตรงกามแต่ละสาขาวิชาที่กำหนดไว้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม -ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล  เรียนดี 2.75 กิจกรรมดีเด่น 2.50 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ -ศาลายา ม.6 เรียนดี 2.75 กิจกรรมดีเด่น 2.50 ปวช. เรียนดี 3.00 กิจกรรมดีเด่น 2.75 

3. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -วิทยาเขตวังไกลกังวล  เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.00

4. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  -วิทยาเขตวังไกลกังวล  เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.00

5. คณะบริหารธุรกิจ

-บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สาขาวิชาการบัญชี ม.6/ปวส.  เรียนดี 2.75 กิจกรรมดีเด่น 2.50  ปวช. เรียนดี 3.00 กิจกรรมดีเด่น 2.75 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป ม.6/ปวช./ปวส. เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.50 สาขาวิชาการตลาด ม.6/ปวช./ปวส. เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.25 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ม.6/ปวช. เรียนดี 2.75 กิจกรรมดีเด่น 2.50 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ ม.6 เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.50 ปวช. เรียนดี 3.00 กิจกรรมดีเด่น 2.75 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม ม.6/ปวช  เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.50  

-ศาลายา สาขาวิชาการบัญชี ม.6/ปวช./ปวส.  เรียนดี 3.00 กิจกรรมดีเด่น 2.75 สาขาวิชาการตลาด ม.6/ปวช./ปวส.  เรียนดี 3.00 กิจกรรมดีเด่น 2.50 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 เรียนดี 2.75 กิจกรรมดีเด่น 2.50 ปวช./ปวส.  เรียนดี 3.00 กิจกรรมดีเด่น 2.75 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-มัลติมีเดีย, การพัฒนาซอฟต์แวร์ ม.6/ปวช.  เรียนดี 2.75 กิจกรรมดีเด่น 2.50 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม ม.6/ปวช  เรียนดี 2.75 กิจกรรมดีเด่น 2.50  ปวส.  เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.25

-วิทยาเขตวังไกลกังวล สาขาวิชาการบัญชี ม.6/ปวช./ปวส.  เรียนดี 3.00 กิจกรรมดีเด่น 2.75 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.6/ปวช.  เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.25 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ ม.6/ปวช.  เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.25 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.  เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.25 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม ม.6/ปวช./ปวส. เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.25 

6. ศิลปศาสตร์ - บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) เรียนดี 3.00 กิจกรรมดีเด่น 2.75 

7. วิทยาลัยเพาะช่าง - วิทยาลัยเพาะช่าง เรียนดี 2.50 กิจกรรมดีเด่น 2.25

หมายเหตุ กิจกรรมเด่น เช่น มีความสามารถด้านกีฬา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม โครงการจิตสาขาสู่ชุมชนโดยได้รับรางวัล/เกียรติบัตร เป็นต้น

สมัครออนไลน์วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2555 หรือสมัครด้วยตนเอง 11-19 ธันวาคม 2555

นักเรียน/นักศึกษาที่ยื่นใบสมัคร ขอรับโควตาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ นอกจากจะยื่นขอแบบฟอร์มขอรับโควตาภายในกำหนดการแล้ว จะต้องซื้อใบสมัคร (ชุดละ 100 บาท) และยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ตามกำหนดการของแต่ละคณะ/วิทยาลัย โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

นักเรียน/นักศึกษาที่ขอรับโควตาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 มกราคม 2556

 

ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์