มหาวิทยาลัยพายัพรับเทอม 2 หลักสูตรไทยและนานาชาติ

 

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทยและนานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

สมัครทางอีเมล์ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 55

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 240 หรือ 241

มหาวิทยาลัยพายัพเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อปีการศึกษา 2554 ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยการรับตรง หรือย้ายโอนสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยพายัพ หรือย้ายโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  นิติศาสตร์  สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จิตวิทยา นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการ การจัดการโรงแรม ระบบสารสนเทศ  การบัญชี การเงินและการธนาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์, คริสตศาสนศาสตร์, ภาษาและวัฒนธรรมจีน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปวส.2 หรือเทียบเท่า กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี เทียบโอน โดยในระเบียนการศึกษา (ปพ1.) ต้องระบุวันสำเร็จหลักสูตร ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ( วันที่ 22 ตุลาคม 2555)

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

คุณสมบัติเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

-มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-ผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ แล้วสั่ง print ใบสมัคร หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา

2. ติดรูปถ่ายหน้าตรง (สวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

กรณีย้ายโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น และมีความประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. ระเบียนการศึกษา (Transcript) จากมหาวิทยาลัยเดิม 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ

2. สำเนาคำอธิบายรายวิชา (Crose Description) ของวิชาที่เรียนผ่านแล้ว 1 ชุด 

สอบถามข้อมูลที่ E-mail: admissions@payap.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/ent55-2.html

 

ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์