เผยแพร่ผลงานวิชาการ "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม "

ชื่อเรื่อง   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้วิจัย     นางยุพิน  โพธิ์ทอง บทคัดย่อ         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่จัดทำขึ้น  ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 10 คน               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจำนวน 13 แผน (ไม่รวมแผนทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน )  2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6  ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 13 เล่ม      3.    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  4.    แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ               ผลการวิจัย พบว่า                        1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้มีประสิทธิภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.69/80.50 แสดงว่าเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80              2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 มีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.50  
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak