เผยแพร่ผลงานวิชาการ "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียน คำศัพท์"

กรรณิกา   สุวรรณศิลป์.  (2553).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ด้วยวิธีการสอนแบบ CIPPA   MODEL.ขอนแก่น : โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา.        บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ด้วยวิธีการสอนแบบ CIPPA Model  โดยนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียน  ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป  2)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ CIPPA Model 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1                        

ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน  15   คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้                      ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ CIPPA  MODEL  จำนวน  15  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์  แบบทดสอบการเขียนคำศัพท์  แบบบันทึกผลการเขียนคำศัพท์  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

             ผลการวิจัย  พบว่า

1)  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังจากที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ CIPPA Model  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  32.06  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  4.62  คิดเป็นร้อยละ  80.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์       ความรอบรู้ที่กำหนดไว้คือ  ร้อยละ  75  และจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ที่กำหนด  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ  ร้อยละ  75 

2)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอน

แบบ  CIPPA  Model  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด   ( µ = 4.90)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  นักเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  ทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ                         ด้านวิธีการเรียน  (µ = 4.95)  รองลงมาได้แก่   ด้านความรู้ที่ได้รับ  (µ = 4.90)  ด้านบรรยากาศ                  ในการเรียน  (µ = 4.89)  และด้านรูปแบบการสอน  (µ = 4.88)  ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์