การพัฒนาการเรียนองค์ประกอบของการโฆษณา โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

ชื่อเรื่องศึกษา    การพัฒนาการเรียนองค์ประกอบของการโฆษณา     โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาสื่อสารการกีฬา  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์   ชื่อผู้ศึกษา         นางวราพร   นาชารีย์ ปี พ.ศ.             2554 บทคัดย่อ                การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ   1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาสื่อสารการกีฬา  สาขาสื่อสารการกีฬา   สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องการพัฒนาการเรียนองค์ประกอบของการโฆษณา     โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   ของนักศึกษา  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   และ 3)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การพัฒนา การเรียนองค์ประกอบของการโฆษณา    โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่  11.   ประชากร   ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่  1  ของสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์     2.   กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   ผู้รายงานคัดเลือกจากจำนวนประชากรทั้งหมด คือ นักศึกษาชั้นปีที่  1 ของสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  1 จำนวน  1  ห้องเรียน   3  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง  คือ  (1) แบบทดสอบกิจกรรม   2  กิจกรรม  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   จำนวน  20  ข้อ    (3) แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบคำสอน            ผลการวิจัยพบว่า  (1)  เอกสารประกอบคำสอน   เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  คือมีประสิทธิภาพ  82.91 / 91.65  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณาประเภท สื่อสิ่งพิมพ์   พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  (3) นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบคำสอน  เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์