การพัฒนาการเรียนองค์ประกอบของการโฆษณา โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

ชื่อเรื่องศึกษา    การพัฒนาการเรียนองค์ประกอบของการโฆษณา     โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาสื่อสารการกีฬา  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์   ชื่อผู้ศึกษา         นางวราพร   นาชารีย์ ปี พ.ศ.             2554 บทคัดย่อ                การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ   1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาสื่อสารการกีฬา  สาขาสื่อสารการกีฬา   สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องการพัฒนาการเรียนองค์ประกอบของการโฆษณา     โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   ของนักศึกษา  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   และ 3)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การพัฒนา การเรียนองค์ประกอบของการโฆษณา    โดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่  11.   ประชากร   ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่  1  ของสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์     2.   กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   ผู้รายงานคัดเลือกจากจำนวนประชากรทั้งหมด คือ นักศึกษาชั้นปีที่  1 ของสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  1 จำนวน  1  ห้องเรียน   3  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง  คือ  (1) แบบทดสอบกิจกรรม   2  กิจกรรม  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   จำนวน  20  ข้อ    (3) แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบคำสอน            ผลการวิจัยพบว่า  (1)  เอกสารประกอบคำสอน   เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  คือมีประสิทธิภาพ  82.91 / 91.65  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบคำสอน เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณาประเภท สื่อสิ่งพิมพ์   พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  (3) นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบคำสอน  เรื่อง องค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี