การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา ฯ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ
: อาเซียนศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชากรคือ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 5 คน และ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จำนวน 28 คน ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบทีและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ด้านครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวนน้อยต้องรับภาระงานสอนมาก และสื่อการสอนไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อเทคโนโลยี และครูสอนโดยไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบ
ร่วมมือ : อาเซียนศึกษา ได้รูปแบบการเรียนรู้ “RISTPA Model” ซึ่งประกอบด้วย ขั้นทบทวน (Review ขั้นแบ่งกลุ่ม (Interpersonal Relationships) ขั้นกลุ่มร่วมเรียน (Student Teams Acheivement Division) ขั้นกลุ่มแข่งขัน (Teams – Games – Tournament) ขั้นสรุปกระบวนการเรียนรู้ (Process Learning) และ ขั้นนำไปใช้ (Application) มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/84.48
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การเรียนแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา ภาพรวมพบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนแบบร่วมมือ : อาเซียนศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย เรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมา ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการประเมินผลการเรียน และด้านระยะเวลาในการเรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์