การพัฒนาชุดสื่อประสม : หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประสม : หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย นางสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์
ปีการศึกษา 2553
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสม : หลักธรรมนำ
ชีวิต เพื่อส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดสื่อประสม เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จำนวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดสื่อประสม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการพัฒนาชุดสื่อประสม : หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
ชุดสื่อประสม :หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Research R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดสื่อประสม :หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีองค์ประกอบของชุดสื่อประสม มี 7 องค์ประกอบดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 หลักการของชุดสื่อประสม คือ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนจากการใช้ชุดสื่อประสม
2. องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของชุดสื่อประสม คือ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน
4. องค์ประกอบที่ 4 สาระความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. องค์ประกอบที่ 5 สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้
6. องค์ประกอบที่ 6 ระบบสังคม
7. องค์ประกอบที่ 7 หลักการตอบสนอง
8. องค์ประกอบที่ 8 สิ่งสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) : การออกแบบและพัฒนาชุดสื่อประสม
การออกแบบพัฒนาชุดสื่อประสม :หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวิธีการและรายละเอียด ดังนี้
1.ชุดสื่อประสม:หลักธรรมนำชีวิต ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน
2.การตรวจสอบความสอดคล้องของชุดสื่อประสม:หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำโดยนำชุดสื่อประสมที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ด้านหลักสูตรและการสอน
3. การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม :หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.1 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม 1:1 เท่ากับ 66.67/70.21
3.2 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม 3:3 เท่ากับ 74.78/79.54
3.3 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม 1:100 เท่ากับ 85.75/86.60
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการนำไปใช้ (Implementation : I) : การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
การทดลองใช้ชุดสื่อประสม :หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้นำชุดสื่อประสม :หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นไปดำเนินการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 36 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 87.82/91.07
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและปรับปรุงแก้ไขชุดสื่อประสม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสม :หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ให้คำแนะนำ ในส่วนของชุดสื่อประสมควรปรับขนาดอักษรให้เหมาะสมกับผู้เรียน จัดรูปเล่มให้สวยงาม และกระชับเนื้อหาในสื่อการสอน หรืออาจนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของนักเรียนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงปรับปรุงตามคำแนะนำ โดยใช้ขนาดอักษรให้เหมาะสม เพิ่มเติมรูปภาพประกอบให้สวยงาม และนำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพุทธสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน
หลังจากนั้นผู้วิจัยนำสื่อประสมไปทดลองให้นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 34 คน ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสื่อประสม เท่ากับ0000
2. ผลการศึกษาการใช้ชุดสื่อประสม :หลักธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และในด้านความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์