เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2554

ชื่อ
ผลงานทางวิชาการ
   การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน  

                              โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  ปีการศึกษา 2554

ชื่อผู้เสนอผลงาน            นายณรงค์   เฉียงลิบ

 

บทคัดย่อ

 

           การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 255
4  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานโครงการ
2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของการดำเนินงานโครงการ 3)
เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของการดำเนินงานโครงการ 4)
เพื่อประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการ
2 ประเด็นได้แก่
4.1 พฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านการรักษาความสะอาด
ด้านการเข้าแถว และด้านกิริยามารยาท และ 4.2 ผลของการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน
7
กิจกรรม และ 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบของโครงการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูจำนวน
66 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  จำนวน 269 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1- 3 จำนวน 269 คน รวมทั้งหมด 604 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินโครงการ
จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 มี 5 ฉบับได้แก่ ฉบับที่ 1 
แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลก่อนการดำเนินงานโครงการด้านสภาพแวดล้อม  ฉบับที่ 2 แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลก่อนการดำเนินงานโครงการด้านปัจจัยนำเข้า  ฉบับที่ 3 แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการดำเนินงานโครงการด้านกระบวนการ
 ฉบับที่ 4 แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการด้านผลผลิต
  และฉบับที่ 5 แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการด้านผลกระทบ  ชุดที่ 2 เป็นแบบประเมินรายกิจกรรมตามโครงการ
จำนวน 7 กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน โดยหาค่าเฉลี่ย(
)และ  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
S.D.) วิเคราะห์คำถามปลายเปิด โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(
Content analysis)

           ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2554  สรุปได้ดังนี้

           1.
ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด (
=
4.62)

           2.
ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด (
=
4.59)

           3.
ด้านกระบวนการ โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด (
=
4.55)

 

 

 

           4.   ด้านผลผลิต 
ผลการประเมินพบว่า

                 4.1
นักเรียนมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก (
=
4.46)

                 4.2
ผลของการจัดกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรมตามโครงการโดยรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
(
= 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม

           5.
ด้านผลกระทบ ผลการประเมินโดยรวม พบว่า
นักเรียนมีพฤติกรรมความมีวินัย อยู่ในระดับ มากที่สุด (
= 4.56)

               การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 255
4  ได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง
2 ข้อ คือ

             ข้อ 1. 
เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีวินัยให้นักเรียน

             ข้อ 2. 
เพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมความมีวินัยและคุณลักษณะที่ต้องการ ด้านการแต่งกาย
ด้านการตรงต่อเวลา ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการเข้าแถว และด้านกิริยามารยาท
  

           โดยนักเรียนมีพฤติกรรมความมีวินัยทุกด้านอยู่ในระดับที่น่าพอใจและผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ความสำเร็จของโครงการที่กำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
3.51 ขึ้นไป

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์