รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง         รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 

ผู้ศึกษา         ศิริพรรณ  โกษาจันทร์

ปีที่ศึกษา      2554

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับ
หลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลำตาเณร ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และ
3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนบ้านลำตาเณร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 255
4 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1)
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน
30 ข้อ และ 3)
แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหาค่าร้อยละ 
ผลการศึกษาพบว่า

 1. 
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โดยรวมมีประสิทธิภาพ 86.30 /
85.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง
พบว่าทุกเรื่องมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยเทียบกับเป้าหมายประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์
80 / 80

 2.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนบ้านลำตาเณร มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.67 คิดเป็นร้อยละ
42.22 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 25.92 คิดเป็นร้อยละ 86.28 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.0
1

3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านลำตาเณรที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

    


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์