การพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อเรื่อง       :       การพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรม  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

ผู้รายงาน     :       นางสาวสุชาดา  ชุติไพจิตร    

ปีที่ศึกษา     :       ปีการศึกษา  2554

 บทคัดย่อ 

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียน  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)  สำนักงานเขตคลองสามวา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2554  จำนวน  40  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ดำเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ Pretest - Posttest  Dependent                  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1)  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      จำนวน  2  เล่ม  ประกอบด้วย  เล่มที่ 1  เรื่อง  ภัยธรรมชาติรู้รอดปลอดภัย  เล่มที่ 2  เรื่อง  สารเสพติดรู้รอดปลอดภัย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 30  ข้อ   และ3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การคำนวณประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบค่าที (t – test) ผลการทดลอง พบว่า  1) ชุดกิจกรรม  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.83/84.11  2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  3)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์