รายงานการใช้หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง       รายงานการใช้หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่  2       ผู้ศึกษาค้นคว้า     พเยาว์  คาวีวงศ์     หน่วยงาน    โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  8  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  บุรีรัมย์  เขต 2   ปีที่พิมพ์     2554 

บทคัดย่อ

                    การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3–5 ปี เป็นสิ่งจำเป็นมากและสำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทยปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบท  เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการทุกด้านอย่างรวดเร็วมาก และเด็กจะเกิดการเรียนรู้มากกว่าวัยอื่น ๆ การเลือกประสบการณ์เพื่อจัดให้กับเด็กในวัยนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาพฤติกรรมความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่  2  มีความมุ่งหมายคือ  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  8  อำเภอบ้านกรวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการพัฒนาพฤติกรรมความพร้อมด้านคุณธรรมพื้นฐาน  ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  8  อำเภอบ้านกรวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  ได้แก่  เด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  8   อำเภอบ้านกรวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  จำนวน  10  คน  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  มี  3 ชนิด  คือ  หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่  2  จำนวน  40  เรื่องแผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่  2  จำนวน  40  แผน  และแบบประเมินพฤติกรรมความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่  2  จำนวน  8  ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน  ด้วย  t-test (Dependent  Samples)   ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ  ดังนี้  1.  ประสิทธิภาพของหนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  87.13/82.83  2.  เด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  8  มีคะแนนผลการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  ชั้นอนุบาลปีที่  2  สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ทุกด้าน  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

 

           

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์