รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้                         เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ                         เทคโนโลยี  วิชางานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนโคกสง่า                           อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลยผู้ศึกษา            นางสมฤทัย  ศิริหล้า  ตำแหน่งครู   วิทยฐานะครูชำนาญการหน่วยงาน      โรงเรียนโคกสง่า  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ปีที่ศึกษา         2554 บทคัดย่อ                          การศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพ และเทคโนโลยี  วิชางานประดิษฐ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนโคกสง่า  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน    ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกสง่า  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว  จำนวน 9 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และ t – test (dependent Samples)                         ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้                         1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าเท่ากับ 85.20/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้                         2.   ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าเท่ากับ 0.8742  หมายความว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.42                         3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05                         4.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกสง่า  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย  เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผลพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.37, SD. = 0.23)                   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์