รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554

ผู้ประเมิน  นายสุกิจ  ดั่นเจริญ

                   การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท  ปัจจัยนำเข้าของ  กระบวนการดำเนินงาน  และผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์  (CIPP  Model) ของแดเนียล  แอล  สตัฟเฟิลบีม (Danial  L.  Stufflebeam)  ใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมด  ได้แก่ ครูผู้สอน  5  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  7  คน  คณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  9  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  11  คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  13  คน รวมจำนวนประชากรทั้งหมด  45  คน  ระยะเวลาในการประเมินคือ  ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  2554 ถึงวันที่  30  มีนาคม  2555  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  (Rating  Scale)  ตามแบบของลิเคอร์ท  (Likert)  จำนวน  6  ฉบับ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                   ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

                   1.  ผลการประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน  ปีการศึกษา 2554  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่าข้อที่ 1  โครงการสามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียนได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือข้อที่ 6  วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง กับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และข้อที่ 5  วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับ

                   2.  ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่าข้อที่ 2  บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือข้อที่ 1  บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ  ข้อที่ 5  ท่านรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินโครงการ  และข้อที่ 7  ความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณให้กับกิจกรรมยอดนักอ่าน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และครูผู้สอน  ตามลำดับ

                   3.  ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่าข้อที่ 2  การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือข้อที่ 7  ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ  และข้อที่ 11  การปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้เอื้อต่อการสร้างนิสัยรักการอ่าน  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และครูผู้สอน ตามลำดับ

                   4.  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียน วัดหนองขอน ปีการศึกษา 2554  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าด้านที่3  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือด้านที่ 1  ด้านการมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ  และด้านที่ 2 ด้านการรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  ตามลำดับ  เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าครูผู้สอน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ตามลำดับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์