รายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย หน่วยคำขวัญจังหวัดระนอง

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
หน่วยคำขวัญจังหวัดระนอง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
 อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง

ผู้รายงาน   นางสาวบุปผา  มัฆพาน

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์    อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง

ปีที่จัดทำ    ปีการศึกษา2553

 

บทคัดย่อ

 

                    รายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง
หน่วยคำขวัญจังหวัดระนอง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
 อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง
  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  หน่วยคำขวัญจังหวัดระนอง
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
  ตามเกณฑ์  80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง 
หน่วยคำขวัญจังหวัดระนอง
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2
ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 
2553 
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์  เทศบาลเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  จำนวน
24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  หนังสือภาพประกอบคำคล้อง หน่วยคำขวัญจังหวัดระนอง
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
จำนวน
5 เล่ม    แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
สถิติที่ใช้ได้แก่
  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ

t-test 

                    ผลการรายงานพบว่า
หนังสือภาพประกอบคำคล้อง
หน่วยคำขวัญจังหวัดระนอง
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
 อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.73/89.16  และนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 2
มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์