รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรีย

ชื่อเรื่อง       : 
                       รายงานผลการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

                                               ที่ใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียน

                                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ชื่อผู้ศึกษา                 :          นางประภาพรรณ  จันทร์วิเศษ

ปีที่ทำการศึกษา
         
:         2554

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาในครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน           เชิงวิเคราะห์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ที่ใช้แผนผังความคิด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง     การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ
STAD ที่ใช้แผนผังความคิด  3)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ
STAD ที่ใช้แผนผังความคิด และ4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจ   ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ
STAD     ที่ใช้แผนผังความคิดลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม   ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 37 คน ใช้เวลาในการเรียน 2
0 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ จำนวน
10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์  จำนวน
40
ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20
ถึง 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ
STAD ที่ใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                      ผลการศึกษาพบว่า  

                      1.  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.57
/81.22  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเป็น      ไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

                      3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์  ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ที่ใช้แผนผังความคิด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ
0.56 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

                    4.
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ
STAD ที่ใช้แผนผังความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         อยู่ในระดับมากที่สุด
(
 
=
4.51) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์